CÔNG D?NG:

  • Là nguyên li?u s? d?ng trong ch? bi?n th?c ?n gia súc và ph? gia s?n xu?t thu?c th?y s?n.
  • Cung c?p ???ng lactose cho th?c ?n gia súc và là ph? gia trong thu?c thú y th?y s?n.

MÔ T?: D?ng b?t màu tr?ng / tr?ng ngà, vàng, ?? m?n 100 mesh.

XU?T X?: M?, ??c.

QUY CÁCH: bao gi?y 25 kg.

B?O QU?N:

N?i khô ráo, thoáng mát, nhi?t ?? d??i 300C, tránh ánh n?ng tr?c ti?p. Tránh xa t?m tay tr? em.

GIÁ BÁN:

Do giá c? thay ??i theo th? tr??ng, quý khách vui lòng g?i s? ?i?n tho?i: (08)6660.8866 ?? có giá t?t nh?t. Chúng tôi r?t hân h?nh ???c ph?c v? quý khách hàng.

(L?u ý: S?n ph?m trên th?c t? có th? không gi?ng hoàn toàn hình ?nh trên Website)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bitnami