CÔNG D?NG:

  • H?p thu c?c m?nh các lo?i khí ??c trong ao nuôi.
  • C?p c?u tôm n?i ??u.
  • Kích thích tôm l?t xác.
  • Phân h?y nhanh chóng các ch?t h?u c? t? xác c?a ??ng th?c v?t tích t? ? ?áy ao, th?c ?n d? th?a, phân tôm và các lo?i mùn bã h?u c? khác, làm s?ch n??c và ?áy ao nuôi, làm n??c h?t nh?n.

XU?T X?: USA

QUY CÁCH: 25 kg/thùng

LI?U DÙNG:

??nh k? 1 kg /5.000 m3 n??c, pha v?i n??c r?i t?t ??u kh?p ao

B?O QU?N:

N?i khô ráo, thoáng mát, nhi?t ?? d??i  300C, tránh ánh  n?ng tr?c ti?p. Tránh  xa t?m tay tr? em.

GIÁ BÁN:

Do giá c? thay ??i theo th? tr??ng, quý khách vui lòng g?i s? ?i?n tho?i: (08)6660.8866 ?? có giá t?t nh?t. Chúng tôi r?t hân h?nh ???c ph?c v? quý khách hàng.

(L?u ý: S?n ph?m trên th?c t? có th? không gi?ng hoàn toàn hình ?nh trên Website)

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bitnami