NGUYÊN NHÂN

Tác nhân gây b?nh ??u vàng  tôm sú là virus hình que kích th??c 44±6×173±13nm. Nhân c?a virus có ???ng kính g?n b?ng 15 nm, chi?u d?ài có th? t?i 800 nm. C?u trúc acid nhân là ARN có ??c ?i?m g?n gi?ng h? Rhabdoviridae ho?c nhóm virus d?ng s?i c?a h? Paramyxoviridae. M?t s? nghiên c?u g?n ?ây ?ã cho virus b?nh ??u vàng g?n gi?ng h? Coronaviridae (theo V. Alday de Graindorge & T.W. Flegel, 1999)

TRI?U CH?NG

Bi?u hi?n ??u tiên tôm phát tri?n r?t nhanh và ?n nhi?u h?n m?c bình th??ng. ??t ng?t tôm d?ng ?n, sau m?t hai ngày tôm d?t vào g?n b? và ch?t.

– Mang và gan tu? có màu vàng nh?t, toàn thân có màu nh?t nh?t.

– B?nh có th? gây ra t? l? ch?t nghiêm tr?ng ??n 100% trong vòng 3-5 ngày.

– Khi tôm nhi?m b?nh ??u vàng ki?m tra tiêu b?n máu th?y có d?u hi?u b?t th??ng: Nhân t? bào h?ng c?u thoái hoá k?t ??c l?i ho?c b? phá hu? phân m?nh.

– Ki?m tra mô b?nh h?c t? bào có hi?n t??ng ho?i t? ? nhi?u c? quan và xu?t hi?n các th? vùi trong t? bào ch?t, nhân thoái hoá k?t ??c và phân m?nh c?a nhi?u t? bào khác nhau: h? b?ch huy?t (Lymphoid), t? bào mang, t? bào k? gan tu?, t? bào bi?u bì ru?t.

Hình: tôm sú b? b?nh ??u vàng (2 con ? phía trên)

PHÂN B?

Boonyaratpalin và CTV, 1992 l?n ??u tiên mô t? b?nh ??u vàng gây ch?t tôm sú nuôi ? mi?n Trung và mi?n nam Thái lan, ??c bi?t nguy hi?m cho các vùng nuôi thâm canh qua 1 s? n?m. Virus ??u vàng có th? liên quan ??n ??t d?ch b?nh c?a tôm sú nuôi ? ?ài loan n?m 1987-1988. Nh?ng n?i khác thu?c ?ông Nam: Indonesia, Malaysia, Trung Qu?c, Philippine g?p ít nh?ng nguy hi?m cho tôm sú nuôi (Lightner, 1996). B?nh th??ng x?y ra ? các ao nuôi có ?i?u ki?n môi tr??ng x?u và nh?ng vùng có m?t ?? tr?i cao. B?nh có th? xu?t hi?n sau khi th? gi?ng 20 ngày th??ng g?p nh?t 50-70 ngày ? các ao nuôi tôm sú thâm canh. Ngoài ra b?nh còn g?p ? m?t s? loài tôm t? nhiên khác: tôm th?, tôm b?c (l?t), tôm r?o…

? Vi?t nam các vùng nuôi tôm sú c?a các t?nh phía B?c, mi?n Trung và Nam B? ?ã có tôm b? b?nh ??u vàng gây tôm ch?t (Theo Bùi Quang T?, 1994-2001 và ?? Th? Hoà, 1995).

B?nh ??u vàng lây truy?n theo ???ng n?m ngang, virus tr? tôm nhi?m b?nh bài ti?t ra môi tr??ng ho?c m?t s? tôm t? nhiên c?ng nhi?m b?nh ??u vàng s? lây truy?n cho các tôm trong ao nuôi. Có th? m?t s? loài chim n??c ?ã ?n tôm b? b?nh ??u vùng t? ao khác và bay ??n ao nuôi ?ã mang theo các m?u th?a r?i vào ao nuôi.

PHÒNG TR?

Áp d?ng theo ph??ng pháp phòng b?nh t?ng h?p. Tránh v?n chuy?n tôm t? n?i c?n b?nh ??n n?i ch?a phát b?nh ?? h?n ch? s? lây lan vùng lân c?n. Nh?ng tôm ch?t v?t ra kh?i ao, t?t nh?t là chôn trong vôi nung ho?c ??t. N??c trong ao tôm b?nh không th?i ra ngoài x? lý b?ng vôi nung ho?c b?ng clorua vôi (theo ph??ng pháp t?y ao). Xem xét tôm th??ng xuyên, n?u phát hi?n có d?u hi?u b?nh, t?t nh?t là thu ho?ch ngay. N?u tôm quá nh? không ?áng thu ho?ch thì c?n x? lý n??c ao tr??c khi tháo b?.

Theo Tepbac.com

Categories: Kỹ thuật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bitnami