pH n??c ao là y?u t? quan tr?ng ?nh h??ng ??n s?c kh?e tôm. Thông th??ng, yêu c?u pH trong ao tôm là t? 7,5 ??n 8,3. T? cu?i 2010 ??n nay, d?ch b?nh ho?i t? gan t?y hoành hành, tôm v?a th? nuôi ?ã ch?t v?i tri?u ch?ng th??ng g?p là m?m v?. Câu h?i ??t ra là pH có liên quan gì ??n tình tr?ng b?nh ho?i t? gan t?y? Trong tháng nuôi ??u thì c?n gi? pH cao hay th?p?

Tr??c tiên, chúng ta cùng xem xét pH sáng s?m cao và th?p có ?nh h??ng ra sao ??n s?c kh?e tôm nuôi trong tháng ??u.

pH sáng s?m cao (7,8 – 8,0) pH sáng s?m th?p (7,3 – 7,7)
Tôm l?t xác bình th??ng

N?u có b?nh thì l??ng tôm ch?t sau l?t xác gi?m ?áng k?

Tôm b? ép l?t xác nhi?u l?n d?n ??n tôm y?u d? nhi?m b?nh
Gi?m ?? ??c H2S T?ng ?? ??c H2S

?? ??c H2S t?ng ? ao ??t c?, ao vùng phèn, r?ng ng?p m?n (vùng ?BSCL)

Thu?n l?i cho Vibrio phát tri?n nh?ng ???c ki?m soát b?ng thu?c sát trung và vi sinh (PondPlus®, PondDtox®, Virkon® A) Gây b?t l?i cho s? phát tri?n c?a vi khu?n Vibrio trong n??c
Nâng và gi? ?? ki?m t?t h?n Khó nâng và gi? ?? ki?m

L?u ý: Do pH sáng s?m th??ng là pH th?p trong ngày nên giá tr? c?a nó ???c xem là pH t?i thi?u trong ao.

Trong tháng ??u (ho?c 45 ngày ??u), tôm l?t xác nhi?u l?n vì th?i gian gi?a 2 l?n l?t xác ng?n, ch? t? 1,5-5 ngày/l?n. N?u pH th?p (7,3-7,7), tôm có xu h??ng b? ép l?t, tôm ch?a tích l?y ?? v?t ch?t và n?ng l??ng mà ph?i l?t xác nên tr? nên y?u và r?t d? nhi?m b?nh, n?u vi khu?n Vibrio parahaemolyticus t?n công s? gây ho?i t? gan t?y. Nh? v?y, ng??i nuôi nên gi? pH t?i thi?u hay pH sáng s?m t? 7,8-8,0 trong su?t tháng nuôi ??u s? h? tr? cho vi?c phòng b?nh ho?i t? gan t?y t?t h?n.

Làm th? nào ?? duy trì pH sáng s?m cao (7,8 – 8,0) trong tháng nuôi ??u

Trong su?t tháng nuôi ??u ?? ki?m t?i thi?u ph?i ??t 100 ppm (tr??c ?ây ch? yêu c?u 80 ppm, nh?ng t? khi b?nh ho?i t? gan t?y, các chuyên gia cho r?ng m?c t?i thi?u là 100 ppm). Tr??c tiên, mu?n pH ?n ??nh thì ph?i có ?? ki?m t?t và có h? ??m v?ng ch?c. Mu?n ???c nh? v?y nên b? sung khoáng cao c?p Stomi® 3 kg/1.000 m3, và trong tháng nuôi ??u, ??nh k? 2-3 ngày dùng Stomi® 0,5-1 kg/1.000 m3 (n?u ch? dùng vôi/dolomite thì ?? ki?m s? không ?n ??nh và kéo theo pH bi?n ??ng).

Sau ?ó, tùy t?ng vùng mà ng??i nuôi c?n ki?m soát pH nh? sau:

  • ??i v?i ao ??t ? vùng phèn, vùng r?ng ng?p m?n nh? ??ng b?ng sông C?u Long: ??t phèn ?? ki?m th??ng th?p nên khó kéo pH lên cao ? tháng ??u, ng??i nuôi c? g?ng gi? pH t?i thi?u hay pH sáng s?m là 7,8.
  • ??i v?i ao lót b?t vùng mi?n Trung: n??c b?m t? gi?ng khoan g?n bi?n có ?? ki?m khá t?t, ng??i nuôi c?n gi? pH t?i thi?u hay pH sáng s?m là8,0.

Cách thông th??ng ?? kéo pH lên nhanh là s? d?ng vôi nung (CaO) hay vôi tôi (Ca(OH)2).

Tr??ng h?p m?a nhi?u ngày liên t?c, pH n??c ao gi?m m?nh và kèm theo hi?n t??ng tôm ch?t m?m v?. Nguyên nhân là pH n??c m?a th?p (6-7) kéo pH n??c ao c?ng xu?ng th?p, khí H2S t?ng ??c tính; l??ng n??c m?a l?n c?ng kéo theo ?? m?n và ?? ki?m gi?m m?nh. Gi?i pháp là ng??i nuôi th??ng xuyên theo dõi d? báo th?i ti?t ??a ph??ng ?? có b??c chu?n b? phòng ch?ng tr??c; ??p g? b? ao cao ng?n ch?n n??c m?a ch?y xu?ng ao; r?i vôi quanh b? ao ngay tr??c c?n m?a ?? tránh pH r?t th?p; n?u bi?t ???c d? báo th?i ti?t s?p có m?a l?n kéo dài, nên b? sung vôi, khoáng Stomi® tr??c ?ó. Ngoài ra, ? ??ng b?ng sông C?u Long, ng??i nuôi c? g?ng lót b?t b? ?? h?n ch? vi?c xì phèn.

pH n??c còn ph? thu?c vào t?o trong ao. Ao không có t?o ho?c có t?o ch?t hàng lo?t thì pH th?p. Ng??c lai, ao có t?o quá ??m, pH dao ??ng m?nh trong ngày, ??c bi?t pH chi?u lên cao làm gia t?ng ?? ??c c?a NH3. Ng??i nuôi c?n gây màu ?n ??nh tr??c khi th? tôm, qu?n lý ch?t ch? th?c ?n tháng ??u (không quá 200 – 250 kg/100.000 tôm) và ??nh k? s? d?ng vi sinh PondPlus®.

  • pH sáng s?m trong n??c ao t??ng ??i cao (7,8-8,0) trong 45 ngày nuôi ??u
  • pH trong ru?t tôm c?n ph?i th?p, b?ng cách b? sung axit h?u c? (Megabic) trong su?t v? nuôi

ThS. Tr?n Hu?nh C??ng

KS. V??ng V?n Ngh?a

Categories: Kỹ thuật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bitnami