Nuôi tôm hùm bông trong b? là mô hình nuôi tiên ti?n, n?ng su?t có th? ??t 5 kg/m2, t? l? s?ng trên 80% và có th? ki?m soát ???c các b?nh nguy hi?m gây ch?t hàng lo?t nh? b?nh s?a, ?? thân, ho?i t?…

Ch?n ??a ?i?m nuôi: ??a ?i?m nuôi ??m b?o ch? ??ng ???c ngu?n n??c bi?n ?? nuôi tôm hùm bông ph?i có ?? m?n ?n ??nh quanh n?m 30 – 35‰, n??c không b? nhi?m b?n ch?t th?i công nghi?p, thu?c tr? sâu hay hóa ch?t ??c h?i khác, các ch? tiêu th?y hóa phù h?p ?i?u ki?n s?ng c?a tôm hùm bông. V? trí xây d?ng tr?i nuôi tôm hùm thu?n l?i v? giao thông, ?i?n, g?n vùng có ngu?n tôm gi?ng phong phú ?? d? khai thác và v?n chuy?n v? c? s? nuôi. Xây tr?i nuôi tôm hùm n?i có c?u t?o ??a ch?t ?n ??nh, không b? lún, s?t l?, ??a hình b?ng ph?ng ?? thu?n ti?n khi c?p và tiêu n??c, b?m n??c bi?n d? dàng.

Thi?t k?, v?n hành h? th?ng:

B? nuôi tôm hùm có di?n tích ?áy kho?ng 100m2.

B? nuôi có d?ng hình tròn, ???ng kính 5,7m, sâu 1,6m ho?c d?ng hình vuông có m?i c?nh 10m; m?t ?áy nghiêng 5% v? phía l? thoát n??c, ?ng thoát n??c có kích th??c 114mm n?m gi?a b?.

Trong h? th?ng nuôi tôm hùm thi?t k? b? l?c sinh h?c tu?n hoàn và b? ly tâm. B? l?c sinh h?c tu?n hoàn có 4 ng?n d?ng hình ch? nh?t, kích th??c ng?n th? nh?t 1,5m x 5m x 1,6m; 3 ng?n còn l?i có kích th??c 1,5m x 5m x 0,8m.

B? ly tâm có ???ng kính 2m, cao 1,6m. B? ch?a n??c ?ã l?c qua h? th?ng l?c sinh h?c tu?n hoàn có th? tích t? 4 – 30m3. B?m tr?c ti?p n??c bi?n có ?? m?n 30 – 35‰ vào b? ch?a n??c ngoài tr?i.

X? lý di?t khu?n m?m b?nh có th? có trong n??c bi?n b?ng chlorine, n?ng ?? 30 – 40ppm. S?c khí m?nh liên t?c 48 – 72 gi?. T?t s?c khí và ki?m tra n?ng ?? Cl- d? th?a, dùng thiosunphat ?? trung hòa Cl- trong tr??ng h?p d? Cl-.

B?m n??c ?ã x? lý vào h? th?ng b? nuôi tôm hùm ? trong nhà, m?c n??c c?p 1,4m. V?n hành 2 máy b?m n??c ???c l?p ??t ? b? ch?a n??c ?ã qua b? l?c tu?n hoàn. Do chênh l?ch th? n?ng, n??c t? ch?y t? b? nuôi tôm hùm v? b? ly tâm ?? tham gia chu k? tu?n hoàn n??c.

Ch?n gi?ng và m?t ?? th? tôm: Ch?n mua tôm gi?ng n?i g?n nh?t v?i tr?i nuôi và th? tôm hùm gi?ng có cùng ngày tu?i. V?n chuy?n tôm hùm gi?ng t? n?i mua v? c? s? nuôi b?ng ph??ng pháp v?n chuy?n h? có s?c khí, s? d?ng thùng x?p ?? v?n chuy?n. M?t ?? tôm gi?ng th? nuôi 10 con/m2.

Th?c ?n và cách cho ?n:

Dùng th?c ?n công nghi?p là l?a ch?n t?i ?u ?? nuôi tôm hùm trong h? th?ng b?. Tuy nhiên, hi?n nay trên th? tr??ng ch?a có th?c ?n viên nên ph?i s? d?ng cá t?p ?? nuôi tôm hùm.

Ch?n cá t??i sau ?ó s? ch?, r?a s?ch cá b?ng n??c m?n r?i c?t cá kích th??c 1 – 2cm. Làm s?ch cá ?ã c?t b?ng n??c ng?t nhi?u l?n, sau ?ó c?p ?ông ?? cho ?n trong nhi?u ngày.

??i v?i gh?, tách v? c?t b? ph?n mang và ph?n b?ng, c?t gh? làm 2 ho?c 4 ph?n, sau ?ó r?a s?ch b?ng n??c ng?t nhi?u l?n r?i c?p ?ông ?? cho tôm ?n trong nhi?u ngày.

??i v?i sò, lo?i b? v? sau ?ó r?a s?ch th?t sò b?ng n??c ng?t nhi?u l?n r?i c?p ?ông cho tôm hùm ?n.

??i v?i tôm hùm còn ? giai ?o?n con gi?ng, th?c ?n ph?i ???c s? ch? b?ng cách ch? l?y ph?n th?t c?a cá, gh?, sò ?em c?t nh?.

Cho tôm ?n 3 l?n/ngày, l??ng th?c ?n cho tôm ?n trong 2 tháng ??u t? 20 – 30% tr?ng l??ng thân. Nh?ng tháng nuôi sau gi?m còn 15 – 20% tr?ng l??ng thân. Sau khi cho ?n 1 – 2 gi? thì v?t th?c ?n th?a, n?u còn.

Qu?n lý và ch?m sóc: Hàng ngày, ?o các y?u t? môi tr??ng (nhi?t ?? n??c, pH, O2 hòa tan, NH3, NO2 và NO3, H2S). ??nh k? 15 – 30 ngày thay n??c m?t l?n, m?i l?n thay 50 – 70% n??c c? và b? sung n??c m?i; 60 – 90 ngày thay 100% n??c c?, v? sinh ?áy b? nuôi và b? sung n??c m?i. Th??ng xuyên ki?m tra s?c kh?e tôm nuôi qua vi?c quan sát tôm s? d?ng th?c ?n, ?? x? lý k?p th?i.

Th?i gian nuôi và thu ho?ch: Gi?ng nh? nuôi tôm hùm ngoài bi?n, th?i gian nuôi tôm hùm trong b? 18 – 20 tháng, tôm ??t kh?i l??ng 0,7 – 1,3 kg/con thì thu ho?ch; có th? thu nh?ng con l?n tr??c nh? sau ho?c thu toàn b?.

Ngu?n: vietlinh.vn

Categories: Kỹ thuật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bitnami