Nh? mô hình nuôi tôm ki?u m?i, t?n d?ng ph? ph?m t? cây bông, bang New Mexico ?ang tr? thành ??a ?i?m khá thu hút trong ngành nuôi tr?ng th?y s?n t?i M?, dù ?ây là m?nh ??t khô c?n, s?i ?á.

Vùng sa m?c phía nam New Mexico v?n không ph?i m?nh ??t thích h?p xây d?ng trang tr?i nuôi tôm nh?ng Công ty New Mexico Shrimp ?ã khi?n ng??i khác ph?i thay ??i cách nhìn nh?n v? m?nh ??t không ???c thiên nhiên ?u ?ãi. Tr? s? Công ty cách b? bi?n g?n nh?t kho?ng 700 d?m, nh?ng  ba n?m tr??c ?ây Công ty ?ã manh nha ý t??ng nuôi tôm t? m?t d? án nghiên c?u b?i Tracey Carrillo, m?t tr? lý giám ??c cho ho?t ??ng ?i?u hành tr?i nuôi t?i Tr??ng ??i h?c bang New Mexico ? Las Cruces. Ý t??ng ??c ?áo c?a Carrillo là xây tr?i nuôi tôm t?n d?ng ngu?n th?c ?n t? s?n ph?m ph? c?a cây bông.

Carrillo k?: “Lúc ??u tôi ch? ngh? t?i vi?c th?c hi?n k? ho?ch nghiên c?u thí ?i?m v? ngu?n nguyên li?u sinh h?c, th?c ph?m ho?c xà phòng bánh ?? gia t?ng giá tr? cho cây bông. Tuy nhiên, h?t bông có th? ???c dùng làm ngu?n protein chính trong ho?t ??ng nuôi tr?ng th?y s?n t? lâu và nó có kh? n?ng thay th? ngu?n ??m ??ng v?t ??t ??, t? ?ó ti?t ki?m ???c kho?ng 30% chi phí”.

nuôi tôm t?i new mexico shrimp

Ki?m tra môi tr??ng n??c nuôi tôm t?i New Mexico Shimp – ?nh: fish farminginternatioanl

 

Nh?ng tr? ng?i l?n nh?t là h?t bông s? d?ng làm th?c ?n ch?n nuôi gia súc v?i kh?i l??ng h?n ch? do có ch?a m?t ??c t? gossypol. B?i v?y, d? án nghiên c?u ban ??u c?a Carrillo là t?p trung tìm ra lo?i bông ít ho?c không ch?a ??c t? gossypol. Nghiên c?u này ?ã t?o ra b??c ??t phá nh? t?o ra gi?ng bông không có ??c t? t? nhiên gossypol và có th? tr? thành ngu?n th?c ?n lý t??ng ?? nuôi tôm.

 

H? ?i?u hành ph?n m?m trong nhà

Hi?n, Carrillo m?i b?t ??u nuôi thí ?i?m 4 b? v?i t?ng di?n tích 251 m2, s?c  ch?a 127 m3 n??c/b?, n?ng su?t ??c ??t 1.400 pound (635 kg tôm)/3 tháng. Mô hình này ???c ?ánh giá “không gian nuôi tôm lý t??ng nh?t”, d?a trên nh?ng ki?n th?c nghiên c?u t? phòng thí nghi?m c?a Carrillo và khi ?i vào th?c t?, h? th?ng này ???c trang b? thêm các thi?t b? nuôi th?y s?n chuyên bi?t do Carrillo t?o ra.

Trong quá trình nghiên c?u, Carrillo và ??ng nghi?p ?ã phát hi?n ra cách h?n ch? t?i ?a t? l? tôm ch?t thông qua m?t thi?t b? ph?n m?m có tên g?i AquaDoc. ?ây là m?t ch??ng trình tr?c tuy?n và t??ng tác, liên t?c ki?m soát môi tr??ng b? nuôi ??ng th?i ghi l?i các d? li?u liên quan s? phát tri?n c?a tôm. Theo các chuyên gia, nh?ng d? li?u mà máy nh?n và ??c ???c có th? giúp t?o ra nh?ng ?i?u chính c?n thi?t cho môi tr??ng, th?c ?n, khoáng ch?t ho?c vi ch?t dinh d??ng nh?m t?i ?u hóa s?c kh?e và t?ng tr??ng trên tôm.

nuôi tôm nh? cây bông

Ki?m tra tôm nuôi

 

Thi?t b? này ?ã giúp ích r?t nhi?u cho Carrillo nuôi tôm thành công. Su?t 3 n?m dày công nghiên c?u và th? nghi?m, s? khách hàng tìm ??n mua tôm c?a Công ty ?ã t?ng, trong ?ó có c? nh?ng nhà hàng cách Albuquerque 200 d?m. ?ây là ??ng l?c l?n thúc ??y Carrillo m? r?ng di?n tích nuôi.

 

Nhân r?ng

Kh?i công xây d?ng t? tháng 2/2015 trên t?ng di?n tích 12.000 feet vuông (1.115 m2), c? s? nuôi tôm th??ng ph?m m?i c?a Carrillo ho?t ??ng t? tháng 8/2015; s?c ch?a 100.000 gallons (455 m3 n??c), c?ng thêm 6 b? nuôi kích c? 6m x 18m ngoài tr?i ?? nuôi tôm và sau này là nuôi cá rô phi. Tr?i nuôi m?i ???c trang b? h? th?ng l?c n??c tu?n hoàn và tái s? d?ng làm phân bón và n??c t??i tiêu cây tr?ng.

Carrillo và Công ty New Mexico Shrimp c?ng b?t ??u ?? ngh? c? quan ch?c n?ng c?p b?ng sáng ch? cho s?n ph?m AquaDoc cùng quy?n s? h?u các ph??ng pháp nuôi tôm, các thi?t b? chuyên môn c?ng nh? t? v?n tr?c ti?p t? Công ty. Ph?n m?m này giúp Carrillo và các ??ng nghi?p có th? ?ánh giá ?i?u ki?n b? nuôi, t? ?ó có th? ?i?u ch?nh khá chính xác t? xa qua Internet.

 

?u tiên bông hay tôm

Dù Carrillo có h?n 20 n?m kinh nghi?m trong l?nh v?c tr?ng bông, ông c?ng ch?a ?? s?c thuy?t ph?c ng??i tr?ng bông ? ??a ph??ng chuy?n sang tr?ng lo?i bông mà Carrillo c?n ?? dùng cho nuôi tr?ng th?y s?n. Do ?ó, di?n tích cây bông không s?n sinh ch?t ??c gossypol c?ng ch?a ???c nhân r?ng.

?? gi?i quy?t v?n ?? này, Carrillo ?ang làm vi?c v?i các ngu?n cung h?t bông l?n trong vùng ?? nghiên c?u v? tính kh? thi c?a vi?c khuy?n khích ng??i tr?ng bông chuy?n sang tr?ng lo?i cây m?i dùng làm th?c ?n th?y s?n. ?i?u này không lo?i tr? kh? n?ng nông dân s? chuy?n sang tr?ng bông sinh thái, v?a có giá bán cao h?n trên th? tr??ng v?a có kh? n?ng s? d?ng h?t làm th?c ?n th?y s?n.

H?n 90% tôm trên th? tr??ng M? là hàng nh?p kh?u. Do ?ó, s?n ph?m tôm nuôi c?a Công ty New Mexico Shrimp s? có ch? ??ng v?ng ch?c trên th? tr??ng. ?ó là lý do New Mexico Shrimp ngày càng m? r?ng ho?t ??ng kinh doanh, t?ng n?ng su?t.

hi?u qu? tôm nuôi nh? cây bông

Hi?n, mô hình nuôi tôm b?ng h?t bông c?a Carrilloo ?ã nh?n ???c s? quan tâm c?a nhi?u khu v?c t?i M? r?i sau ?ó là nh? Canada, Các ti?u v??ng qu?c A R?p th?ng nh?t, Ai C?p, Nh?t B?n… Theo Carrillo, Công ty New Mexico Shrimp có th? mang công ngh? nuôi tôm t?i b?t c? n?i nào, ch? c?n có ngu?n n??c s?ch v?i nhi?t ?? 82 – 87 ?? F là có th? t?o ra s?n ph?m tôm ch?t l??ng cao, có s?c hút  ng??i tiêu dùng, nh?t là ng??i tiêu dùng ? các n??c phát tri?n.

>> Tr?i nuôi: New Mexico Shrimp Company

??a ?i?m: Las Cruces, New Mexico; ??i t??ng nuôi: Tôm th? chân tr?ng

H? th?ng s?n xu?t: RAS; S?n l??ng: 2.540 t?n/n?m

Th? tr??ng: N?i ??a

Ngu?n: thuysanvietnam

Categories: Tin tức

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bitnami