Hóa chất miền Nam | Xuất khẩu tôm khởi sắc
520
post-template-default,single,single-post,postid-520,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Xuất khẩu tôm khởi sắc

Xuất khẩu tôm khởi sắc


Theo VASEP, trong 2 tháng ??u n?m, giá tr? XK tôm c?a n??c ta ?ã ??t 378,4 tri?u USD, t?ng 8,5% so v?i cùng k? n?m ngoái. XK tôm t?ng m?nh ch? y?u nh? vào 2 th? tr??ng hàng ??u là M? và Trung Qu?c – H?ng Kông.

thu ho?ch tôm th? chân tr?ng

Quý 1 n?m nay, xu?t kh?u (XK) tôm t??ng ??i thu?n l?i, giá tôm nguyên li?u, nh?t là giá tôm th? chân tr?ng c?ng t?ng m?nh so v?i cùng k? n?m ngoái.

S? t?ng tr??ng này có nguyên nhân quan tr?ng t? k?t qu? cu?i cùng ??t xem xét hành chính l?n 9 (POR9) thu? ch?ng bán phá giá ??i v?i tôm ?ông l?nh NK t? Vi?t Nam, do B? Th??ng m?i M? th?c hi?n. V?i m?c thu? su?t ch? còn trung bình 0,91% (gi?m m?nh so v?i 6,37% c?a POR8), các doanh nghi?p ?ã ??y m?nh XK tôm vào M?.

Th? tr??ng Trung Qu?c – H?ng Kông còn t?ng tr??ng ?n t??ng h?n n?a, t?i 36,5% (??t 64,8 tri?u USD). Qua ?ó, th? tr??ng này t? v? trí th? 4 trong n?m ngoái, ?ã nh?y lên v? trí th? 2 trong s? nh?ng th? tr??ng NK tôm Vi?t Nam. Chính nh? s? t?ng tr??ng m?nh ? 2 th? tr??ng này nên dù m?t s? th? tr??ng NK khác có gi?m sút (EU gi?m 1,8%; Nh?t B?n gi?m 2,4%; Hàn Qu?c gi?m 0,6%; Canada gi?m 17,3%) nh?ng XK tôm nói chung v?n t?ng tr??ng khá. Giá tôm XK c?ng ?ã t?ng nh? kho?ng 4 – 5%.

V?i ng??i nuôi tôm, ni?m vui l?n nh?t là giá tôm nguyên li?u, nh?t là tôm th? chân tr?ng ?ã t?ng nhi?u so v?i ??u n?m 2015. Ông Võ Quang Huy (Hi?p h?i tôm M? Thanh, Sóc Tr?ng), cho bi?t n?u nh? ??u n?m ngoái, giá tôm th? chân tr?ng lo?i 100 con/kg ch? ? m?c 70.000 – 80.000 ?/kg, thì hi?n ?ang ? m?c 100.000 ?/kg, tôm th? lo?i 50 con/kg có giá 150.000 ?/kg…

V?i giá này, ng??i nuôi tôm có m?c l?i nhu?n t?t, b?i giá thành (lo?i 100 con/kg) ch? kho?ng 70.000 – 80.000 ?/kg.

Theo ông Võ Quang Huy, giá tôm nguyên li?u t?ng m?nh, ph?n l?n nh? s?c mua t? th? tr??ng Trung Qu?c. Trung Qu?c mua tôm theo mùa.

T? ??u n?m ??n tháng 6, bên h? ch?a vào v? thu ho?ch tôm nên cho phép th??ng nhân ???c nh?p kh?u tôm Vi?t Nam qua ???ng ti?u ng?ch, không thu? má gì c?. Vì th?, các th??ng nhân Trung Qu?c ?ang ??y m?nh mua tôm nguyên li?u ? Vi?t Nam.

Nh?ng m?t ?i?u ?áng lo ng?i là, n?m nay, th??ng nhân Trung Qu?c mua tôm mà không c?n b?n tâm xem tôm ?ó có d? l??ng kháng sinh hay không. ?i?u này s? làm cho nhi?u h? nuôi tôm l? là khuy?n cáo c?a c? quan ch?c n?ng v? vi?c không l?m d?ng kháng sinh trong nuôi tôm.

M?t khác, vi?c th??ng nhân Trung Qu?c ??y m?nh NK tôm nguyên li?u t? Vi?t Nam, c?ng là nguyên nhân khi?n cho các nhà máy tôm ? ?BSCL g?p khó kh?n h?n v? nguyên li?u. Nh? ? Cà Mau, ?ã có 17/33 nhà máy ch? bi?n tôm b? thi?u nguyên li?u.

Nhìn chung, các nhà máy ? Cà Mau ch? ?ang ch?y ch?a t?i 40% công su?t. Nhi?u nhà máy ch? bi?n tôm khác ? Nam b? ?ã bu?c ph?i t? ch?i m?t s? h?p ??ng gía tr? gia t?ng vì lo không tìm ???c ngu?n nguyên li?u c?n thi?t.

Vi?c giá tôm nguyên li?u t?ng ?ang là m?t ??ng l?c t?t ?? khuy?n khích ng??i nuôi m?nh d?n th? tôm trong th?i gian t?i, nh?t là khi có m?a xu?ng vào tháng 5, tháng 6, qua ?ó có th? bù l?i vi?c gi?m s?n l??ng do gi?m di?n tích th? nuôi tôm th? chân tr?ng và thi?t h?i vì d?ch b?nh trong nh?ng tháng ??u n?m. Nhu c?u XK t?ng ?ang khi?n cho các nhà máy thi?u tôm nguyên li?u ngay t? ??u n?m và d? báo XK tôm n?m nay s? kh?i s?c h?n so v?i n?m 2015.

Theo S?n Trang –  Nông Nghi?p Vi?t Nam

No Comments

Post A Comment