Hóa chất miền Nam | “Quái vật” cá trắm dài gần bằng thân người nặng 52 kg
557
post-template-default,single,single-post,postid-557,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

“Quái vật” cá trắm dài gần bằng thân người nặng 52 kg

“Quái vật” cá trắm dài gần bằng thân người nặng 52 kg

M?t con cá tr?m n?ng ??n 52kg ???c ng??i dân b?t trên h? Núi C?c thu?c ??a bàn xã Tân Thái (??i T? – Thái Nguyên).

Vào kho?ng 14 gi? ngày 12-7, t?i ??a bàn xã Tân Thái, ng??i dân ?ã b?t ng? ?ánh b?t ???c m?t con cá tr?m n?ng ??n 52kg.

Theo ng??i dân, vào th?i gian trên ng??i dân ?ã r?t v?t v? ?? có th? b?t con cá tr?m và ?ã ph?i s? d?ng ph??ng pháp ?ánh cá b?ng l??i úp (l??i s?p) có di?n tích lên ??n 250 mét vuông xu?ng m?t h?. Ngay sau khi ng??i dân xác ??nh l??i ?ã kh?ng ch? ???c con cá tr?m trên nhi?u ng??i ?ã cùng kéo con cá tr?m lên b? tr??c s? ng? ngàng c?a r?t nhi?u ng??i dân.

Trao ??i v?i chúng tôi, m?t ng??i dân ??a ph??ng cho bi?t: “H? Núi C?c có r?t nhi?u cá tr?ng l??ng l?n, ??n c? nh? g?n ?ây c?ng có 1 ng??i ?ã b?t ???c cá tr?m v?i tr?ng l??ng lên ??n 61kg và bán ???c 30 tri?u ??ng. L?n này b?t ???c con cá tr?m n?ng 52kg qu? là m?t k? tích ?áng n?”.

Ngay sau khi b?t ???c con cá tr?m “kh?ng” trên, r?t nhi?u ng??i dân trong vùng ?ã kéo ??n h?i mua nh?ng m?t v? khách t?i Hà N?i ?ã mua v?i giá lên ??n vài ch?c tri?u ??ng.

ca-tram-ho-coc

Con cá tr?m có tr?ng l??ng và kh?i l??ng t??ng ???ng 1 ng??i ?àn ông tr??ng thành.

???c bi?t, h? Núi C?c là m?t h? nhân t?o ? Thái Nguyên, có di?n m?t n??c 25km2. Ngoài ph?c v? du l?ch, h? c?ng là ngu?n cung c?p n??c t??i tiêu c?a ng??i dân toàn t?nh Thái Nguyên.

14/07/2016
Lê Báo
Tri Th?c Tr?, 14/07/2016

No Comments

Post A Comment