Hi?n nay, xu h??ng s? d?ng men vi sinh trong quy trình nuôi tr?ng th?y h?i s?n ?ang là h??ng phát tri?n xanh, s?ch, an toàn và hi?u qu?. S? d?ng men vi sinh ?úng th?i ?i?m, ?úng lo?i, ?úng cách không nh?ng có th? phòng ng?a và h?n ch? các ch?ng b?nh trên v?t nuôi mà còn giúp c?i thi?n môi tr??ng và ??c bi?t là không ?nh h??ng ??n s?c kh?e c?a ng??i dùng.

?? ?áp ?ng nhu c?u ?ó c?a ng??i dân, hi?n nay, công ty TNHH XNK TM Hóa ch?t mi?n Nam chúng tôi (sau ?ây xin g?i t?t là công ty Hóa ch?t mi?n Nam) ?ã k?t h?p v?i các chuyên gia v? vi sinh trong và ngoài n??c ?? nghiên c?u và s?n xu?t các ch?ng men vi sinh t?i Vi?t Nam.

V?y men vi sinh s?n xu?t t?i Vi?t Nam c?a công ty Hóa ch?t mi?n Nam thì có ??c ?i?m gì khác bi?t so v?i các s?n ph?m men vi sinh nh?p kh?u (ho?c ???c qu?ng cáo là nh?p kh?u) ?ang ???c phân ph?i r?t nhi?u trên th? tr??ng?

 1. ??u tiên, s?n ph?m c?a chúng tôi r? h?n.
 • Vì ???c s?n xu?t trong n??c, gi?m ???c các chi phí v? v?n chuy?n, h?i quan, thu? nh?p kh?u (s?n ph?m s?n xu?t trong n??c ???c ?u tiên v? thu? xu?t h?n các s?n ph?m nh?p kh?u) nên giá thành s?n ph?m c?a chúng tôi r? h?n các s?n ph?m cùng lo?i trên th? tr??ng.
 • M?t s? s?n ph?m nh?p kh?u (ho?c ???c qu?ng cáo là nh?p kh?u) ???c các công ty phân ph?i d?a vào tâm lý sính ngo?i c?a khách hàng làm giá, khi?n cho m?c giá các s?n ph?m này cao h?n h?n so v?i hi?u qu? s? d?ng c?a chúng.
 1. Chúng tôi có th? ch? ??ng thay ??i công th?c và công ngh? s?n xu?t các s?n ph?m c?a mình ?? phù h?p h?n v?i ??c tính vùng ??t và ngu?n n??c c?a khách hàng.
 • Không th? có m?t công th?c men vi sinh nào ??t hi?u qu? m? mãn trên t?t c? các khu v?c. Tính ch?t c?a ??t, tính ch?t n??c và nh?ng ?i?u ki?n môi sinh khác ?nh h??ng r?t nhi?u ??n hi?u qu? s? d?ng c?a men vi sinh.
 • V?i các s?n ph?m nh?p kh?u, công th?c các lo?i men này ch?a ch?c ?ã phù h?p v?i ?i?u ki?n th?c t? t?i ??a ph??ng c?a khách hàng. Thêm n?a, vi?c ?i?u ch?nh công th?c cho phù h?p h?n g?n nh? là ?i?u không th? (do kho?ng cách ??a lý, rào c?n ngôn ng? và nhi?u y?u t? khác).
 • S?n ph?m men vi sinh c?a chúng tôi s?n xu?t trong n??c do ?ó r?t ch? ??ng trong vi?c thay ??i công th?c cho phù h?p v?i ?i?u ki?n th?c t? t?i ??a ph??ng c?a khách hàng. C?ng v?i vi?c công ty chúng tôi luôn luôn c?u th?, s?n sàng l?ng nghe và h?c h?i t? chính nh?ng ý ki?n ph?n h?i c?a khách hàng ?? c?i thi?n s?n ph?m c?a mình ngày càng t?t h?n.
 • V?i nh?ng y?u t? nh? trên, chúng tôi xin kh?ng ??nh th? m?nh c?a mình: “chúng tôi có th? ch? ??ng thay ??i công th?c ?? phù h?p v?i ?i?u ki?n t? nhiên t?i ??a ph??ng c?a khách hàng nhanh h?n, chu?n h?n, hi?u qu? h?n b?t c? s?n ph?m nh?p kh?u nào khác”.
 1. Chúng tôi có th? cung c?p nguyên li?u men vi sinh cho khách hàng s?n xu?t men vi sinh thành ph?m, ho?c s?n xu?t men vi sinh theo chính công th?c c?a khách hàng.

N?u quý khách mu?n mua nguyên li?u men vi sinh:

 • Chúng tôi có th? cung c?p nguyên li?u nh?ng dòng men vi sinh ph? bi?n trong nuôi tr?ng th?y h?i s?n (nguyên li?u men vi sinh dòng ??n vi khu?n) cho quý khách v?i giá c? h?p d?n và ch?t l??ng ??m b?o.
 • Cam k?t (bao ki?m tra) v? n?ng ?? các lo?i vi sinh nguyên li?u trong th?i gian 3 tháng k? t? ngày bán.

N?u khách hàng mu?n s?n xu?t men vi sinh theo chính công th?c c?a chính mình, chúng tôi s?n sàng h? tr? quy khách. Quy trình nh? sau:

 • Quý khách cung c?p cho chúng tôi công th?c men vi sinh mà mình ??nh s?n xu?t.
 • Chúng tôi s? liên h? v?i quý khách ?? t? v?n v? công th?c, ?i?u ch?nh các thành ph?n cho phù h?p nh?t. Quý khách chính là ng??i quy?t ??nh cu?i cùng v? công th?c s?n ph?m.
 • D?a vào công th?c c?a quý khách, chúng tôi s? ti?n hành báo giá.
 • N?u quý khách ??ng ý, chúng tôi s? ti?n hành s?n xu?t (v?i các ??n hàng nh?) ho?c s?n xu?t th? (??i v?i các ??n hàng l?n).
 • Giao hàng, ki?m tra, ?ánh giá s?n ph?m trong ?i?u ki?n s? d?ng th?c t?.
 • ?i?u ch?nh công th?c n?u c?n thi?t và ti?n hành s?n xu?t hàng lo?t (??i v?i các ??n hàng l?n). Ho?c ?i?u ch?nh l?i công th?c cho nh?ng l?n s?n xu?t sau (v?i các ??n hàng nh?).
 1. Chúng tôi có th? cung c?p hóa ??n VAT và các gi?y t?, h? s? khác liên quan t?i ngu?n g?c và ch?t l??ng hàng hóa.
 • Chúng tôi có th? cung c?p hóa ??n VAT cho khách hàng.
 • Chúng tôi hoàn toàn có th? cung c?p các gi?y t?, h? s? khác ch?ng minh ngu?n g?c và ch?t l??ng hàng hóa n?u quý khách yêu c?u.
 1. Chúng tôi có th? ?óng gói theo nhi?u quy cách khác nhau theo yêu c?u c?a khách hàng, giúp khách hàng ch? ??ng trong vi?c s? d?ng và kinh doanh. M?t vài quy cách thông d?ng (gói 250 g, gói 500 g, gói 1 kg, gói 2 kg, bao 5 kg, bao 10 kg, bao 20 kg).
 1. V? h?n ch? c?a s?n ph?m.
 • Hi?n nay, công ty chúng tôi v?n ?ang ti?n hành nghiên c?u nh?ng v?n ch?a hoàn thi?n ???c quy trình t?o vi nang (vi b?c, micro capsule) cho s?n ph?m. Quy trình này t?o ra m?t l?p màng r?t m?ng bao b?c cho vi sinh, nh?m kéo dài th?i gian s?ng c?a vi sinh trong ?i?u ki?n b?o qu?n.
 • Do ch?a hoàn thi?n ???c quy trình này, nên s?n ph?m men vi sinh c?a chúng tôi có h?n s? d?ng ng?n h?n nh?ng s?n ph?m nh?p kh?u cao c?p (ch? nh?ng s?n ph?m nh?p kh?u cao c?p m?i s? d?ng công ngh? t?o vi nang).
 • Xin kh?ng ??nh l?i, công ngh? t?o vi nang ch? ?nh h??ng t?i th?i gian b?o qu?n s?n ph?m. Trong th?i gian 6 tháng sau ngày s?n xu?t, s?c kh?e, kh? n?ng s?ng, kh? n?ng phát tri?n c?a các dòng vi sinh hoàn toàn bình th??ng, không b? ?nh h??ng nhi?u b?i công ngh? t?o vi nang. Do ?ó, trong kho?ng th?i này ch?t l??ng men vi sinh c?a chúng tôi không thua kém các s?n ph?m nh?p kh?u cao c?p b?t k? m?t tiêu chí nào.
 • Sau 6 tháng ch?t l??ng men vi sinh c?a chúng tôi gi?m nhanh h?n so v?i các s?n ph?m nh?p kh?u cao c?p. Do ?ó, h?n s? d?ng t?i ?u cho các s?n ph?m men vi sinh c?a chúng tôi là 6 tháng sau ngày s?n xu?t.
 • Do h?n s? d?ng ng?n, nên s?n ph?m c?a chúng tôi ch? phù h?p v?i các khách hàng có k? ho?ch mua v? s? d?ng ngay. Không phù h?p v?i khách hàng có k? ho?ch mua v? tr? hàng, d? tr?.

K?t lu?n: Tuy có th?i gian s? d?ng ng?n, nh?ng bù l?i s?n ph?m có m?c giá r?t t?t, c?ng v?i ch?t l??ng s? d?ng r?t cao (trong th?i gian còn h?n s? d?ng) và nhi?u ?u ?i?m khác nh? có th? ch? ??ng v? ?i?u ch?nh công ngh? và công th?c, có th? s?n xu?t theo công th?c c?a khách hàng, có th? cung c?p hóa ??n VAT và các gi?y t? ch?ng minh ngu?n g?c và ch?t l??ng c?a s?n ph?m, nhi?u quy cách ?óng gói… các s?n ph?m men vi sinh c?a công ty Hóa ch?t mi?n Nam chúng tôi (nh?ng s?n ph?m s?n xu?t hoàn toàn t?i Vi?t Nam) hy v?ng có th? là m?t s? l?a ch?n phù h?p cho nhu c?u c?a khách hàng.

Trong th?i gian t? ngày 01/09/2016 ??n h?t ngày 31/12/2016, công ty chúng tôi cung c?p m?u th? cho quý khách hàng quan tâm. Quý khách có quan tâm xin g?i ?i?n ??n cho công ty chúng tôi theo s? 08.6660.8866 ho?c g?i email ??n admin@hoachatmiennam.com ?? ??ng ký nh?n các s?n ph?m th? nghi?m.

Quý khách c?ng có th? theo ???ng link sau ?ây ?? ?i?n các thông tin c?n thi?t, chúng tôi s? liên h? l?i ?? g?i m?u th? cho quý khách: goo.gl/2C4GtS

R?t mong quý khách quan tâm ?ng h? cho nh?ng s?n ph?m t?t ???c s?n xu?t trong n??c ?? chung tay cùng xây d?ng m?t n?n kinh t? qu?c gia phát tri?n.

Cu?i cùng, xin chúc quý khách hàng th?t nhi?u s?c kh?e, h?nh phúc và th?nh v??ng.

Chân thành c?m ?n.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bitnami