logo-hcmn-150Công ty TNHH XNK TM Hóa ch?t mi?n Nam chúng tôi ???c thành l?p t? n?m 2012 v?i l?nh v?c kinh doanh chính là Nh?p kh?u và phân ph?i các lo?i hóa ch?t và thu?c thú ý, thu?c th?y s?n ph?c v? cho s? phát tri?n c?a ngành nông nghi?p trong n??c, ??c bi?t là l?nh v?c ch?n nuôi và nuôi tr?ng Th?y-h?i s?n…

V?i mong mu?n t?t b?c là phát tri?n n?n nông nghi?p trong n??c v??n ??n t?m cao và h?i nh?p v?i các n?n nông nghi?p tiên ti?n trên th? gi?i, công ty chúng tôi luôn luôn tìm ki?m, th? nghi?m và tri?n khai áp d?ng các s?n ph?m t?t nh?t, hi?u qu? nh?t, kinh t? nh?t…

V?i ??i ng? nhân viên tr? trung, n?ng ??ng, gi?i chuyên môn, công ty chúng tôi luôn khát khao ?óng góp th?t nhi?u giá tr? cho cu?c s?ng, t? ?ó mang l?i nhi?u giá tr? v?t ch?t và c? tinh th?n cho m?i cá nhân…

Chúng tôi luôn luôn c?i ti?n t?ng ngày, t?ng gi?, xây d?ng môi tr??ng làm vi?c th?t chuyên nghi?p ?? t?o ?i?u ki?n cho m?i cá nhân phát tri?n h?t kh? n?ng c?a mình. “Không ng?ng phát tri?n b?n thân và h? tr? cho anh ch? em b?n bè ??ng nghi?p cùng phát tri?n, cùng v?i xây d?ng công ty tr? thành ngôi nhà th? hai c?a t?t c? m?i ng??i” là ph??ng châm s?ng mà m?i nhân viên trong công ty chúng tôi luôn luôn tâm ni?m và th?c hi?n.

Chúng tôi chân thành c?m ?n quý công ty, quý ??i lý và khách hàng trong su?t th?i gian v?a qua ?ã c?ng tác, và h? tr? cho công ty chúng tôi. Chúng tôi mong mu?n ti?p t?c và m? r?ng s? h?p tác cùng t?t c? quý khách hàng và cùng nhau ?em l?i th?t nhi?u l?i ích cho t?t c? m?i ng??i.

Xin chân thành c?m ?n!

 

Thông tin v? ??a ch? công ty:
Công ty Trách nhi?m h?u h?n Xu?t nh?p kh?u Th??ng m?i Hóa ch?t mi?n Nam.

S?T: 08.6660.8866

Fax: 08.3730.6888

Website: www.HoaChatMienNam.com

Email:  Admin@HoaChatMienNam.com

??a ch? công ty: S? 4 ???ng Nguy?n ?ình Chi?u, P. ?aKao, Q.1, Tp. HCM

 

Bitnami