Hóa chất miền Nam | Men vi sinh
15682
page-template,page-template-blog-compound,page-template-blog-compound-php,page,page-id-15682,page-child,parent-pageid-15676,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Men vi sinh

Men vi sinh, Sản phẩm / 25.08.2016

Hi?n nay, xu h??ng s? d?ng men vi sinh trong quy trình nuôi tr?ng th?y h?i s?n ?ang là h??ng phát tri?n xanh, s?ch, an toàn và hi?u qu?. S? d?ng men vi sinh ?úng th?i ?i?m, ?úng lo?i, ?úng cách không nh?ng có th? phòng ng?a và h?n ch? các ch?ng b?nh trên v?t nuôi mà còn giúp c?i thi?n môi tr??ng và ??c bi?t là không ?nh h??ng ??n s?c kh?e c?a ng??i dùng. ?? ?áp ?ng nhu c?u ?ó c?a ng??i dân, hi?n nay, công ty TNHH XNK TM Hóa ch?t mi?n Nam chúng tôi (sau ?ây xin g?i t?t là công ty Hóa ch?t mi?n Nam) ?ã k?t h?p v?i các chuyên gia v? vi sinh trong và ngoài n??c ?? nghiên c?u và s?n xu?t các ch?ng men vi sinh t?i Vi?t Nam. V?y men vi sinh s?n xu?t t?i Vi?t Nam c?a công ty Hóa ch?t mi?n Nam thì có ??c ?i?m gì khác bi?t so v?i các s?n ph?m men vi sinh nh?p kh?u (ho?c ???c qu?ng cáo là nh?p kh?u) ?ang ???c phân ph?i r?t nhi?u trên th? tr??ng?
Men vi sinh / 05.03.2016

Công ty Hóa ch?t mi?n Nam chúng tôi trân tr?ng gi?i thi?u t?i quý khách hàng các s?n ph?m nguyên li?u men vi sinh. C? th? nh? sau:
STT Tên S?n ph?m M?t ?? (CFU/g) C?m quan
1 Bacillus licheniformis ? 1.0 x 10^9 B?t/C?m/H?t/Tr?      
2 Bacillus megaterium ? 1.0 x 10^9
3 Bacillus polymyxa ? 1.0 x 10^9
4 Bacillus subtilis ? 1.0 x 10^9
5 Bacillus mensentericus ? 1.0 x 10^9
6 Bacillus laterosporus ? 1.0 x 10^9
7 Lactobacillus acidophilus ? 1.0 x 10^8
8 Nitrosomonas sp. ? 1.0 x 10^9
9 Nitrobacter sp. ? 1.0 x 10^9
10 Saccharomyces cerevisiae ? 1.0 x 10^9
11 Saccharomyces boulardii ? 1.0 x 10^9
12 Aspergillus spp. ? 1.0 x 10^8
13 Rhodopseudomonas spp. ? 1.0 x 10^8
14 Rhodospirillum spp. ? 1.0 x 10^8
Kỹ thuật, Men vi sinh / 01.03.2016

Vi?c s? d?ng men vi sinh trong nuôi thu? s?n là h??ng ?i có ý ngh?a th?c ti?n v? khía c?nh b?o v? môi tr??ng và b?o ??m hi?u qu? s?n xu?t. Qua ?ó, h?n ch? s? d?ng thu?c hoá h?c, hoá ch?t, kháng sinh trong phòng tr? d?ch b?nh mà thay vào ?ó là t?ng c??ng s? d?ng các lo?i ch? ph?m sinh h?c (men vi sinh), nh?m góp ph?n ??a ngh? nuôi thu? s?n phát tri?n b?n v?ng. * M?t s? thông tin v? men vi sinh: V? thành ph?n: Trong men vi sinh có 2 thành ph?n ch? y?u là vi khu?n có l?i nh?: Bacillus sp, Nitrosomonas, Nitrobacter, Lactobacillus …; và ch?t dinh d??ng ?? nuôi các loài vi khu?n ?ó, nh? là các lo?i ???ng, mu?i canxi, mu?i magie…
Men vi sinh, Sản phẩm / 30.12.2015

CÔNG D?NG: Men vi sinh d?ng l?ng, ch?a các ch?ng vi sinh s?ng Bacilus subtilis, Bacilus Lichenformis... có tác d?ng:
 • ?n ??nh màu n??c, ?n ??nh t?o, ?n ??nh pH.
 • Kh?ng ch? vi khu?n Vibrio có h?i b?ng cách c?nh tranh th?c ?n, môi tr??ng s?ng và tri?t tiêu chúng.
 • H?p th? khí ??c trong n??c: H2S, NH3, NO2
 • Cung c?p h? vi sinh v?t & enzyme có l?i cho ao nuôi.
 • Cung c?p ?? Oxy hòa tan (DO) trong n??c giúp tôm cá phát tri?n t?t
Men vi sinh, Sản phẩm / 30.12.2015

CÔNG D?NG: Men vi sinh d?ng l?ng, ch?a các ch?ng vi sinh s?ng Bacilus subtilis, Bacilus Polymyxa, Bacilus Mensentericus... có tác d?ng:
 • Phân h?y các ch?t h?u c? trong ao nuôi: Phân tôm, th?c ?n th?a, mùn, rác th?i h?u c?…
 • Làm s?ch môi tr??ng ?áy ao, ng?n ng?a s? hình thành m?t s? ch?t ??c nh?: H2S, NH3, NO2
 • Kh?ng ch? s? phát tri?n vi khu?n gây b?nh nh? Vibrio b?ng cách c?nh tranh th?c ?n, môi tr??ng s?ng và tri?t tiêu chúng.
 • H?n ch? s? phát tri?n v??t ng??ng c?a t?o, ?n ??nh màu n??c, ?n ??nh pH.
 • Cung c?p h? vi sinh v?t & enzyme có l?i cho ao nuôi.
 • Cung c?p ?? Oxy hòa tan (DO) trong n??c giúp tôm cá phát tri?n t?t.
Men vi sinh, Sản phẩm / 30.12.2015

CÔNG D?NG: Men vi sinh d?ng b?t, ch?a các ch?ng vi sinh có l?i ? d?ng ti?m sinh, có tác d?ng:
 • ?n ??nh màu n??c, ?n ??nh t?o, ?n ??nh pH.
 • Kh?ng ch? vi khu?n Vibrio có h?i b?ng cách c?nh tranh th?c ?n, môi tr??ng s?ng và tri?t tiêu chúng.
 • H?p th? khí ??c trong n??c: H2S, NH3, NO2
 • Cung c?p h? vi sinh v?t & enzyme có l?i cho ao nuôi.
 • Cung c?p ?? Oxy hòa tan (DO) trong n??c giúp tôm cá phát tri?n t?t
Men vi sinh, Sản phẩm / 30.12.2015

CÔNG D?NG: Men vi sinh d?ng b?t, ch?a các ch?ng vi sinh có l?i ? d?ng ti?m sinh, có tác d?ng:
 • Phân h?y các ch?t h?u c? trong ao nuôi: Phân tôm, th?c ?n th?a, mùn, rác th?i h?u c?…
 • Làm s?ch môi tr??ng ?áy ao, ng?n ng?a s? hình thành m?t s? ch?t ??c nh?: H2S, NH3, NO2
 • Kh?ng ch? s? phát tri?n vi khu?n gây b?nh nh? Vibrio b?ng cách c?nh tranh th?c ?n, môi tr??ng s?ng và tri?t tiêu chúng.
 • H?n ch? s? phát tri?n v??t ng??ng c?a t?o, ?n ??nh màu n??c, ?n ??nh pH.
 • Cung c?p h? vi sinh v?t & enzyme có l?i cho ao nuôi.
 • Cung c?p ?? Oxy hòa tan (DO) trong n??c giúp tôm cá phát tri?n t?t.